Het verantwoordingsorgaan beoordeelt het door ons bestuur gevoerde beleid en geeft beperkt advies. Dit orgaan bestaat uit 12 leden: werknemers (deelnemers en ex-deelnemers) en pensioengerechtigden. Deelnemers en pensioengerechtigden kiezen de leden van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur benoemt alleen de twee vertegenwoordigers van de gewezen deelnemers.

Oordeel en advies

Ons bestuur bespreekt ten minste twee keer per jaar het gevoerde beleid en de resultaten daarvan met het verantwoordingsorgaan. Het orgaan baseert zijn oordeel op de vraag of het bestuur bij (de uitvoering van) het gevoerde beleid en de keuzes die het bestuur maakt, op evenwichtige wijze rekening heeft gehouden met de belangen van alle belanghebbenden bij het fonds. Ook adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur van PNO Media over – onder meer – het communicatie- en indexatiebeleid.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan is 1 juli 2016 geïnstalleerd en bestaat uit de volgende leden:

In 2020 vonden er verkiezingen plaats voor het verantwoordingsorgaan.