PNO Media publiceert jaarverslag 2016

PNO Media publiceert jaarverslag 2016

woensdag 31 mei 2017

Dankzij een rendement van 8,5% groeide het pensioenvermogen van PNO Media in 2016 naar bijna 5,5 miljard euro. Omdat de verplichtingen door met name de lage rente nog harder stegen, daalde de actuele dekkingsgraad van 97,4% naar 95,6%.

Dit en meer is te lezen in het jaarverslag 2016 van PNO Media. In afwachting van een nieuw pensioenstelsel dat minder gevoelig is voor de ontwikkeling van de rente, werkt PNO Media op allerlei manieren aan de financiële gezondheid van het fonds.

Beleggen en rendement

De beleggingsportefeuille behaalde een totaalrendement van 8,5%. De portefeuille Europese staatsleningen rendeerde met 12,6%. Deze portefeuille profiteerde van de dalende rente. Het streefpercentage voor de afdekking van het renterisico hield PNO Media in 2016 op 25%. Dit percentage weerspiegelt onze verwachting dat de rente op middellange termijn eerder zal stijgen dan dalen. Aandelen behaalden overall een rendement van 7,9%. De portefeuille Nederlandse hypotheken is met circa 10% van het pensioenvermogen een van de grootste beleggingscategorieën. Het rendement op deze portefeuille bedroeg 3,9%. Het feitelijke risicoprofiel van de beleggingsmix lag gedurende 2016 onder de vooraf opgestelde streefgewichten van het risicoprofiel.

Kostenbeheersing

De uitvoeringskosten bestaan uit kosten van pensioenbeheer enerzijds en uit kosten van vermogensbeheer en transactiekosten anderzijds. De kosten van pensioenbeheer per deelnemer zijn met € 11 euro toegenomen. De relatieve stijging van de totale pensioenbeheerkosten was groter dan de stijging van het aantal deelnemers. De vermogensbeheerkosten daalden en bedroegen 0,63% van het gemiddeld belegd vermogen. Ook de transactiekosten daalden, van 0,13% naar 0,11% van het belegd vermogen. Rekening houdend met toenemende toezichteisen, de groeiambitie en de gewenste servicegraad, is het doel van PNO Media om een stijging van de pensioenbeheerkosten zoveel mogelijk te beperken.

Groeistrategie

PNO Media is het bedrijfstakpensioenfonds voor de media en creatieve sector. We proberen groei van het aantal deelnemers te realiseren door binnen deze sectoren werkgevers en pensioenfondsen aan te sluiten. Dat resulteerde onder meer in de aansluitingen van de Stichting Pensioenfonds Consumentenbond en CB (Centraal Boekhuis) met in totaal ongeveer 750 werknemers. Beide kozen voor een variabele defined benefit-regeling. Deze regeling is nieuw in het productassortiment van PNO Media, evenals de beschikbare premieregeling. Het aantal deelnemers groeide in 2016 naar 16.387. De groeidoelstelling van PNO Media ondersteunt het doel van kostenbeheersing. Het streven is dat de marginale kosten van nieuwe deelnemers lager zijn dan de huidige pensioenbeheerkosten per deelnemer.

PNO Media had eind april een actuele dekkingsgraad van 100,7% en een beleidsdekkingsgraad van 94,2%. Hoewel de financiële positie sinds eind 2016 is verbeterd, zijn we volgens het geactualiseerde herstelplan verplicht de komende jaren af te zien van indexatie. In 2017 is een pensioenverlaging niet nodig, maar de kans dat de pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenaanspraken de komende jaren moeten worden verlaagd blijft bestaan.

Het volledige jaarverslag 2016 van PNO Media kunt u hier downloaden.