Namens PNO Media screent Hermes EOS alle beleggingen aan de hand van de Code Verantwoord Beleggen. Met ondernemingen die volgens onze code niet aan hun maatschappelijke verplichtingen voldoen, gaan we samen met Hermes in dialoog.

Engagementbenadering

Dialoog is onderdeel van de engagementbenadering met het doel een duidelijke en structurele gedragsverandering te realiseren bij de ondernemingen waarin we beleggen. Wanneer een onderneming er niet in slaagt de reden voor bezorgdheid weg te nemen, dan gaat Hermes EOS namens PNO Media over tot engagement. Dit kan bestaan uit:
  • bijeenkomsten met leden van het bestuur en de directie van de onderneming
  • discussies met aandeelhouders
  • deelname in samenwerkende beleggersinitiatieven
  • discussies met overheden en regelgevende instanties
  • indienen van aandeelhoudersresoluties op jaarvergaderingen, wanneer dit van toepassing is
We starten een engagement met het management van een onderneming als daar op basis van een uitgebreide analyse van financiële, strategische, bestuurlijke, wettelijke of ethische principes voldoende aanleiding voor is.

In het derde kwartaal van 2018 voerde Hermes namens PNO Media met 98 ondernemingen engagements over 261 sociale, milieu en governance zaken:

Kwartaalrapportage engagements PNO Media

In het derde kwartaal van 2018 voerde Hermes in totaal met 241 ondernemingen engagements over 547 sociale, milieu en governance zaken:

Kwartaalrapportage engagements Hermes