Privacy statement

Bescherming

Pensioenfonds PNO Media respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is op zichzelf van groot belang. Daarnaast volgt PNO Media hiermee ook de Wet bescherming persoonsgegevens, die eisen stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Persoonsgegevens

Op het moment dat u deelnemer wordt aan een van onze pensioenregelingen ontvangen wij van uw werkgever persoonsgegevens. De ontvangen gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van uw pensioenovereenkomst met uw werkgever, wettelijke regelingen en de afhandeling van uw vragen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering, bijvoorbeeld voor onderzoek of ten behoeve van fraudepreventie. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's beveiligd en hebben we beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens.
Bij het uitwisselen van gegevens via onze website ziet u, afhankelijk van de gebruikte browser, een klein symbool van een sleutel of een slot. Op die manier weet u dat er een verbinding is met een beveiligde server. Uw privacy wordt mede beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling. Om de website optimaal op de wensen van de klant te kunnen afstemmen, verzamelen wij niet-persoonlijke, statistische bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Gegevensuitwisseling

PNO Media verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is of in geval van fraude. Onze informatiesystemen zijn beveiligd zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Wanneer u om inzage in uw gegevens verzoekt, worden deze pas aan u verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. Dit doen wij om uw privacy te beschermen. Ook gaan we zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie die tot u te herleiden is. Zoveel mogelijk gebruiken we digitale kanalen, maar alleen als dat op een veilige manier kan. Voorbeelden hiervan zijn MijnPNO en de Berichtenbox van MijnOverheid. Als uitwisseling van informatie niet voldoende veilig is, zoals bij e-mail, kiezen we voor alternatieven: onze eigen beveiligde omgeving voor digitale uitwisseling van data of papieren verzending.

Actueel

Wij houden uw gegevens graag actueel. Daarom stellen wij het op prijs als u ons informeert, wanneer u merkt dat onze gegevens niet juist zijn. Als u wilt weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u ons om een opgave vragen welke persoonsgegevens van u worden of zijn verwerkt. Wij zullen u binnen vier weken een overzicht verstrekken. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u schriftelijk verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens. Voor het verstrekken van bovengenoemd overzicht kan een bijdrage in de kosten worden verlangd. U kunt een dergelijk verzoek richten aan: Pensioenfonds PNO Media t.a.v. Afdeling Pensioenbeheer Postbus 1340 1200 BH Hilversum.

Vragen

Indien u vragen heeft over het privacy statement kunt u zich schriftelijk wenden tot: Pensioenfonds PNO Media t.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 1340 1200 BH Hilversum.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich tot ons richten. PNO Media heeft een klachtenregeling vastgesteld waarmee een correcte afhandeling van uw klacht is gewaarborgd. Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u uw klacht ter bemiddeling voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen (www.ombudsmanpensioenen.nl), Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon (070) 333 89 65 of fax (070) 333 89 00.

Het is mogelijk dat dit privacy statement op enig moment wordt gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.

DELEN: