Bij het realiseren van de pensioenen hoort het nemen van verantwoorde risico’s. We hebben te maken met uiteenlopende risico’s die invloed hebben op onze doelstellingen. Het beheersen van deze risico’s is onderdeel van ons beleid.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Voor de toekomst van het pensioenfonds zorgen de reorganisaties in de bedrijfstak media voor een neerwaartse druk op het aantal aangesloten organisaties en het aantal actieve deelnemers. Verder komt het draagvlak bij de deelnemers onder druk te staan doordat de pensioenuitkeringen achterblijven bij de ambitie.

Financiële markten

Voor beleggingsresultaten zijn we voor een groot deel afhankelijk van onvoorspelbare ontwikkelingen op de internationale financiële markten. Deze risico’s beheersen we door jaarlijks een strategisch beleggingsplan vast te stellen met regels om de meest relevante risico’s te beheersen, zoals rente-afdekking, marktrisico’s, valuta-afdekking, concentratierisico’s, kredietrisico’s en liquiditeit.

Toezichthouders

We hebben te maken met een normenkader vanuit de toezichthouders. Deze normen hebben betrekking op juridische aspecten zoals contractvoorwaarden, integriteitsaspecten zoals screenings- en beloningsbeleid voor personeel en diverse rapportageverplichtingen aan de toezichthouder. De Code Pensioenfondsen is wettelijk verankerd en formuleer normen voor goed pensioenfondsbestuur. We onderschrijven het belang hiervan. Op één punt na voldoen we aan deze code: er is geen bestuurslid jonger dan 40 jaar.