We voeren meerdere pensioenregelingen uit op basis van middelloon. De regelingen verschillen onder meer in het deel van het salaris waarover deelnemers pensioen opbouwen, in de hoogte van het jaarlijkse opbouwpercentage en in de aard en financiering van het partnerpensioen. Ook voeren we PNO DC life cycle uit en een Netto Pensioenregeling die deelnemers een ouderdoms- en nabestaandenpensioen biedt voor hun (fulltime) salaris boven € 110.111.

Collectiviteit

De pensioenregelingen op basis van middelloon zijn gebaseerd op collectiviteit en solidariteit. Dit is te zien aan het percentage pensioen dat deelnemers opbouwen. Dit is namelijk voor iedere deelnemer in een pensioenregeling gelijk, ongeacht het geslacht, de leeftijd of de gezondheid van de deelnemer. Werkgevers en werknemers in de pensioenraad van PNO Media kunnen veranderingen aanbrengen in de pensioenregelingen.

Premiebeleid

De premies die werkgevers en werknemers betalen zijn bouwstenen voor de pensioenen die we uitkeren. Het premiebeleid is gebaseerd op een gedempte kostendekkende premie. Dat wil zeggen dat in de benodigde actuariële premie rekening wordt gehouden met het verwachte rendement. Voor PNO Media leiden die berekeningen tot een kostendekkende premie voor 2020 van 22,3%.

Indexatiebeleid

De pensioenuitkeringen willen we laten meegroeien met de stijging van de prijzen. Elk jaar bepaalt het bestuur of de pensioenen worden geïndexeerd en met welk percentage. Een gezonde dekkingsgraad ná indexatie is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Als de dekkingsgraad hoger is dan 110% worden de pensioenen verhoogd. Met name de laatste jaren lukt het niet de indexatieambitie waar te maken. Ook de eerstkomende jaren zullen wij de opgebouwde pensioenen naar verwachting niet volledig kunnen verhogen.