In 2020 ontvangen deelnemers en pensioengerechtigden van PNO Media een brief met de uitnodiging om zich verkiesbaar te stellen voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van PNO Media.

We vinden het belangrijk dat het VO een goede afspiegeling vormt van de deelnemers en pensioengerechtigden die het vertegenwoordigt. We vragen daarom vooral ook jongeren en vrouwen om zich kandidaat te stellen. Deze groepen zijn vaak ondervertegenwoordigd.

Vereisten

U kunt zich kandidaat stellen als u bij aanvang van de verkiezingen 18 jaar of ouder bent. Daarnaast moet u op dat moment deelnemer zijn van PNO Media of een ouderdoms- of partnerpensioen ontvangen. U bent deelnemer als u via uw werkgever pensioen opbouwt bij het pensioenfonds. U bent ook deelnemer als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt van het fonds.

Niet verkiesbaar

Bent u 18 jaar of ouder en ontvangt u een wezenpensioen? Dan voldoet u niet aan de vereisten en kunt u zich niet kandidaat stellen. Ook zijn niet verkiesbaar tot lid van het verantwoordingsorgaan:
  • leden van de pensioenraad;
  • medewerkers en andere betrokkenen bij de uitvoerder(s) van het fonds;
  • bestuurs- of directieleden van een aangesloten werkgever;
  • personen met een functie of werkzaamheden die naar de mening van het bestuur niet verenigbaar is met het lidmaatschap van het VO.

Individueel of via vereniging

U kunt zich op twee manieren kandidaat stellen: individueel of via een vereniging (vakbonden en ouderenverenigingen). In beide gevallen moet u zich schriftelijk kandidaat stellen. Bij uw kandidaatstelling moet u aangeven of u lid wilt worden namens de actieve deelnemers of namens de pensioengerechtigden. U kunt zich maar één keer kandidaat stellen. Dit doet u door het juiste formulier te downloaden en dat volledig ingevuld en ondertekend aan ons op te sturen of te e-mailen.

Individueel
Als u zich individueel kandidaat stelt, heeft u geen vereniging achter u staan, die u ondersteunt in uw werk als lid van het VO. Ook moet u bij uw kandidaatstelling aantonen dat uw kandidatuur wordt ondersteund. Hiervoor moet u 15 handtekeningen verzamelen. Als u lid wilt worden namens de actieve deelnemers, moet u uit de groep actieve deelnemers bij het pensioenfonds 15 handtekeningen verzamelen. Als u lid wilt worden namens de pensioengerechtigde deelnemers, moet u uit de groep pensioengerechtigde deelnemers bij het pensioenfonds 15 handtekeningen verzamelen.

Via een vereniging
Kandidaatstelling via een vereniging is ook mogelijk. Dit zijn de vakbonden of ouderenbonden. Deze verenigingen moeten volledige rechtsbevoegdheid bezitten en in het statutaire doel moet zijn opgenomen dat de belangen van haar leden als belanghebbende bij het pensioenfonds worden behartigd. De noodzakelijke formulieren worden ingevuld door de vereniging. Hiervoor zal de vereniging u ook vragen om gegevens aan te leveren en daar waar gewenst uw handtekening te zetten. De vereniging stuurt of mailt alles aan het fonds. Een groot deel van de correspondentie zal via de vereniging verlopen. Indien gewenst zullen wij u echter ook rechtstreeks benaderen. De volgende organisaties ontvangen hierover een brief:
  • ANBO
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
  • FNV
  • NVJ
  • VGOmedia
Staat de organisatie via welke u zich kandidaat wilt stellen er niet bij en voldoet deze organisatie wel aan de vereisten? Dan kunt u zich alsnog via de door u gewenste vereniging kandidaat laten stellen. Op deze website kunnen zij informatie vinden, en natuurlijk kunnen ze ook contact met ons opnemen.