Deelnemers en pensioengerechtigden van PNO Media ontvingen in mei een brief met de uitnodiging om zich verkiesbaar te stellen voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van PNO Media.

We vinden het belangrijk dat het VO een goede afspiegeling vormt van de deelnemers en pensioengerechtigden in ons fonds. Het VO is een podium voor mannen en vrouwen met diverse achtergronden.

Vereisten

U kunt zich kandidaat stellen als u bij aanvang van de verkiezingen 18 jaar of ouder bent. Daarnaast moet u op dat moment deelnemer zijn van PNO Media of een ouderdoms- of partnerpensioen ontvangen. U bent deelnemer als u via uw werkgever pensioen opbouwt bij het pensioenfonds. U bent ook deelnemer als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt van het fonds.

Niet verkiesbaar

Niet verkiesbaar tot lid van het verantwoordingsorgaan zijn:
 • personen van 18 jaar of ouder die een wezenpensioen ontvangen;
 • leden van de pensioenraad;
 • medewerkers en andere betrokkenen bij de uitvoerder(s) van het fonds;
 • bestuurs- of directieleden van een aangesloten werkgever;
 • personen met een functie of werkzaamheden die naar de mening van het bestuur niet verenigbaar is met het lidmaatschap van het VO.

Individueel of via vereniging

U kunt zich op twee manieren kandidaat stellen: individueel of via een vereniging (vakbonden en ouderenverenigingen). In beide gevallen moet u zich schriftelijk kandidaat stellen. Bij uw kandidaatstelling moet u aangeven of u lid wilt worden namens de actieve deelnemers of namens de pensioengerechtigden. U kunt zich maar één keer kandidaat stellen. Dit doet u door het formulier voor individuele kandidaatstelling of voor kandidaatstelling via een vereniging te downloaden en volledig ingevuld en ondertekend aan ons te retourneren.

Individueel
Als u zich individueel kandidaat stelt, heeft u geen vereniging achter u staan die u ondersteunt in uw werk als lid van het VO. U moet bij uw kandidaatstelling aantonen dat uw kandidatuur wordt gesteund door ten minste 15 personen. Als u lid wilt worden namens de actieve deelnemers, moet u uit de groep actieve deelnemers van het pensioenfonds door 15 personen gesteund worden. Als u lid wilt worden namens de pensioengerechtigde deelnemers, moet u uit de groep pensioengerechtigde deelnemers van het pensioenfonds door 15 personen gesteund worden. U kunt daarvoor het formulier voor individuele kandidaatstelling gebruiken en/of persoonlijke e-mails verzamelen van personen die u steunen. In de e-mail moet in elk geval het PNO-nummer worden vermeld van de persoon die u steunt.

Via een vereniging
Kandidaatstelling via een vereniging is ook mogelijk. Dit zijn de vakbonden of ouderenbonden. Deze verenigingen moeten volledige rechtsbevoegdheid bezitten en in het statutaire doel moet zijn opgenomen dat de belangen van haar leden als belanghebbende bij het pensioenfonds worden behartigd. De noodzakelijke formulieren worden ingevuld door de vereniging. Hiervoor zal de vereniging u ook vragen om gegevens aan te leveren en daar waar gewenst uw handtekening te zetten. De vereniging stuurt of mailt alles aan het fonds. Een groot deel van de correspondentie zal via de vereniging verlopen. Indien gewenst zullen wij u echter ook rechtstreeks benaderen. De volgende organisaties ontvangen hierover een brief:
 • CNV Vakmensen
 • De Unie
 • FNV
 • NVJ
 • VGOmedia
Staat de organisatie via welke u zich kandidaat wilt stellen er niet bij en voldoet deze organisatie wel aan de vereisten? Dan kunt u zich alsnog via de door u gewenste vereniging kandidaat laten stellen. Op deze website kunnen zij informatie vinden, en natuurlijk kunnen ze ook contact met ons opnemen.

Procedure en planning

De planning van de verkiezingen voor het VO is als volgt:
 • 6 juli 2020: kandidatenlijsten worden vastgesteld. U ontvangt hierover bericht;
 • begin september: bekendmaking kandidatenlijsten en oproep verkiezingen;
 • 1 oktober: einddatum verkiezingen;
 • 12 oktober: bekendmaking verkiezingsuitslag;
 • 1 november: benoeming VO-leden.