Aan ieder besluit dat een bestuur neemt, kleven voor- en nadelen. Wat in het voordeel van de pensioengerechtigden werkt, kan bijvoorbeeld in het nadeel zijn van de deelnemers. Deze voor- en nadelen worden door het bestuur zo goed mogelijk gelijkmatig over alle belanghebbenden verdeeld. Het VO heeft de taak te beoordelen of het bestuur dit ook daadwerkelijk heeft gedaan.

In het kort

De aard van de onderwerpen die aan de orde komen varieert sterk. De taken en bevoegdheden zijn beschreven in het reglement van het VO. Het VO formuleert een oordeel over het in een kalenderjaar gevoerde beleid en heeft adviesrecht over een aantal onderwerpen:

Pensioeninhoudelijk

  • De vaststelling van de premie;
  • Het wijzigen van het indexatiebeleid of het verlagen van de pensioenaanspraken;
  • De overname van verplichtingen door het pensioenfonds (bijvoorbeeld bij de overname van een ander pensioenfonds).

Communicatie

  • Het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
  • De interne klachten- en geschillenprocedure;

Organisatorische zaken

  • Het beloningsbeleid;
  • De vorm en samenstelling van de raad van toezicht;
  • Het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst.