Een raad van toezicht houdt intern toezicht op ons pensioenfondsbestuur. Deze raad bestaat uit drie onafhankelijke personen.

De raad houdt toezicht op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Ook moet de raad zijn goedkeuring geven bij de benoeming en het ontslag van bestuursleden, de vaststelling of wijziging van het beloningsbeleid, en de vaststelling van het jaarverslag.

Het verantwoordingsorgaan en de Werkgeversvereniging voor de Media dragen de leden van de raad van toezicht voor. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de raad, na hun bindende advies. Op dit moment bestaat de raad van toezicht uit:

  • Edith Snoeij (voorzitter)
  • Hans Kempen 
  • Mariëtte Simons