Om zijn taken efficiënt te kunnen uitvoeren, heeft het bestuur commissies ingesteld, eventueel aangevuld met externe deskundigen. Deze commissies zijn in beginsel paritair samengesteld en bestaan uit ten minste  2 leden. Overeenkomstig het governancemodel heeft het bestuur ervoor gekozen om de commissies nadrukkelijk te betrekken bij de beleidsvoorbereiding en monitoring voor goed onderbouwde adviezen aan het bestuur. Het voltallige bestuur blijft altijd verantwoordelijk voor de besluiten.

Beleggingscommissie

De beleggingscommissie bestaat uit 2 bestuursleden bijgestaan door beleggingsspecialisten. De voornaamste taak van de commissie is het adviseren van het bestuur over het beleggingsbeleid en de wijze waarop dat wordt uitgevoerd. De beleggingscommissie is uitsluitend verantwoordelijk voor haar advies en niet voor de inhoud en de uitkomsten van het gevoerde beleggingsbeleid. De commissie bestaat uit de volgende leden.

Namens het bestuur:

 • Piet Molenaar (voorzitter)
 • Geert Hofman

Externe adviseurs:

 • Pieter Kasse
 • Philip Menco
 • Thijs Knaap

Risicobeheercommissie

De risicobeheercommissie houdt toezicht op de strategische en operationele doelstellingen, het voeren van een correcte financiële huishouding, het risicobeheer en compliance aan wet- en regelgeving. Deze commissie bestaat uit de volgende leden.

Namens het bestuur:

 • Gabriël van de Luitgaarden, voorzitter
 • Patrick Olden Scholtenhuis
 • Jacqueline van Leeuwen

Externe adviseur:

 • Orpa Bisschop

Commissie pensioen- en communicatiezaken

Deze commissie beoordeelt beleidsvoorstellen op premie-, pensioen- en communicatiegebied en adviseert het bestuur hierover. Deze commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Lucas Goes (voorzitter)
 • Sybren Terpstra
 • Geert Hofman
 • Madelon van Waart
 • Corhilde van Beijeren Bergen en Henegouwen

Klachten- en geschillencommissie

De klachten- en geschillencommissie beslist namens het bestuur over een geschil of bezwaar met betrekking tot de toepassing en uitvoering van de pensioenreglementen. Deze commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Madelon van Waart (voorzitter)
 • Lucas Goes
 • Lid verantwoordingsorgaan
U kunt onze klachten- en geschillenregeling hier downloaden.