Bestuur

PNO Media heeft een paritair bestuursmodel. Dat betekent dat werkgevers en werknemers in ons bestuur zijn vertegenwoordigd. Daar zijn vertegenwoordigers van pensioengerechtigden aan toegevoegd.

Benoeming

Ons bestuur bestaat uit tien leden en één onafhankelijk voorzitter zonder stemrecht. De Werkgeversvereniging voor de Media draagt de vier werkgeversleden voor. De vier werknemersleden worden voorgedragen door FNV KIEM, de CNV Dienstenbond en de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het verantwoordingsorgaan draagt twee leden uit de groep van pensioengerechtigden voor. Het bestuur benoemt de voorgedragen bestuursleden nadat het bestuur heeft geoordeeld dat de voorgedragen kandidaat voldoen aan de profielschets en nadat  De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) de kandidaten op geschiktheid heeft getoetst.

Verantwoordelijkheden

De stemmen van de vier werknemers en twee pensioengerechtigden wegen samen even zwaar als die van de vier werkgevers. Een evenwichtige deelname van werkgevers in het bestuur is van belang omdat wij grotendeels een vrijwillig pensioenfonds zijn. Ons bestuur is verantwoordelijk voor de wijziging en vaststelling  van de statuten, reglementen en overeenkomsten van PNO Media, waaronder de pensioenreglementen en uitvoeringsreglementen. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor het financieel beleid, waaronder het risicobeleid en het beleggingsbeleid van het fonds. Het bestuur stelt de pensioenpremie en indexatie vast. Verder is het bestuur ervoor verantwoordelijk dat de uitvoeringsorganisatie de pensioenregelingen goed uitvoert.

Samenstelling

 • Nelly Altenburg (onafhankelijk voorzitter)
 • Geert Hofman
 • Karel van Hoof (vicevoorzitter)
 • Ruud Leyendekker
 • Eric Jan Loon (vicevoorzitter)
 • Patrick Olde Scholtenhuis
 • Lucas Goes
 • Piet Molenaar
 • Sybren Terpstra
 • Madelon van Waart
 • Jacqueline van Leeuwen 
 • Gabriël van de Luitgaarden
 • Cor Hilde Smits-van Beijeren en Henegouwen