PNO Media kent een paritair bestuursmodel. Ons bestuur is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid en de naleving daarvan. Daarbij zorgen zij steeds voor een evenwichtige belangenafweging.

Organisatieschema

  • Een raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur.
  • Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.
  • Het dagelijks beleid van het fonds wordt uitgeoefend door de onafhankelijk voorzitter en de vice-voorzitters, gezamenlijk vormen zij het dagelijks bestuur.
  • Het bestuur heeft uit zijn midden een risicobeheercommissie, een beleggingscommissie, een commissie pensioen- en communicatiezaken en een klachten- en geschillencommissie benoemd.
  • Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur, haar bestuurscommissies en de gremia.

De uitvoering van de pensioenregelingen, het vermogensbeheer, de ondersteuning van het bestuur en een aantal overige diensten, besteden we uit aan een uitvoeringsorganisatie. Daarnaast hebben we te maken met extern toezicht door DNB en AFM. PNO Media maakt gebruik van een externe accountant en certificerend actuaris.