PNO Media publiceert jaarverslag 2018

PNO Media publiceert jaarverslag 2018

maandag 1 juli 2019

De beleidsdekkingsgraad steeg van 102% naar 106%. Daarmee kwam een eind aan het dekkingstekort dat PNO Media sinds eind 2015 had. Dit verkleint de kans op een pensioenverlaging op korte termijn. De actuele dekkingsgraad daalde van 105,1% naar 101,1%.

De actuele dekkingsgraad steeg gedurende het grootste deel van 2018. Maar na een hoogtepunt van 109,2% eind september vond in het vierde kwartaal een sterke daling plaats. Zowel de rente als de aandelenkoersen daalden. Per saldo zakte de actuele dekkingsgraad in 2018 met 4 procentpunt van 105,1% naar 101,1%.

Einde aan dekkingstekort

Ondanks het ongunstige slot van het jaar was de financiële positie van PNO Media over het gehele jaar gemiddeld beter dan in 2017. Hierdoor steeg de beleidsdekkingsgraad van 102% naar 106%. Dit betekent dat het fonds niet langer een dekkingstekort heeft. De afgelopen drie jaar lag de beleidsdekkingsgraad aan het eind van het jaar telkens onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2%. Het einde van het dekkingstekort is goed nieuws. Een pensioenfonds mag namelijk niet langer dan vijf jaar achter elkaar in dekkingstekort zitten. Als dat wel gebeurt, is een onvoorwaardelijke pensioenverlaging nodig. Voor PNO Media dreigde dit scenario in 2021 als het fonds aan het eind van 2020 nog steeds een te lage beleidsdekkingsgraad zou hebben. Zo’n onvoorwaardelijke pensioenverlaging kan nu op zijn vroegst in 2025 nodig zijn als de beleidsdekkingsgraad aan het eind van 2019 opnieuw onder de minimaal vereiste dekkingsgraad ligt en dat ultimo 2024 ook nog steeds het geval is.

Beleggen en rendement

De beleggingsportefeuille behaalde een positief totaalrendement van 0,1%. De vastrentende waarden boekten een licht positief resultaat, terwijl de aandelen op een negatief rendement uitkwamen. De alternatieve beleggingen, zoals de investeringen in vastgoed, vormen een klein deel van de portefeuille maar behaalden zeer positieve resultaten. Per saldo, na afdekking van de rente- en valutarisico's, sloot PNO Media het beleggingsjaar af met een positief totaalrendement van 0,1%. Deze uitkomst was aanzienlijk gunstiger dan de benchmark.

Kostenbeheersing

Veranderende wet- en regelgeving en scherpere toezichteisen zijn een belangrijke oorzaak van de stijging van de pensioenbeheerkosten. Aanvullende maatregelen op het gebied van governance, risicomanagement en informatiebeveiliging, leidden eveneens tot hogere kosten van pensioenbeheer.
In 2017 bleek de urgentie om verbeteringen door te voeren in de operationele pensioenuitvoering. Daarom wordt in samenwerking met de uitvoeringsorganisatie een strategisch verbeterprogramma uitgevoerd. Dit zal leiden tot een wendbaardere en efficiëntere organisatie die toekomstgericht is en snel kan inspelen op veranderingen in de pensioenwereld. Het verbeterprogramma betekent een investering in met name mensen en systemen.
PNO Media blijft scherp letten op de kosten van vermogensbeheer. In 2018 bedroegen de kosten van vermogensbeheer 0,56% (2017: 66%) en de transactiekosten 0,15% (2017: 14%) van het gemiddeld belegd vermogen.

Pensioenakkoord

PNO Media volgt de uitwerking van het pensioenakkoord met belangstelling. In de tussentijd bereidt het fonds zich voor op de toekomst met een nieuw pensioenproduct en een gedegen groeistrategie. Het fonds werkt aan een toekomstgerichte uitvoering tegen aanvaardbare kosten waardoor PNO Media snel en effectief op veranderingen kan inspelen.
Doel nummer één is en blijft: een goed pensioen bieden aan zo veel mogelijk mensen in de creatieve sector. Mede in dat kader heeft PNO Media de regeling PNO DC life cycle ontwikkeld. Deze regeling is uniek vanwege het hybride karakter dat de voordelen van DB en DC combineert. Het product is gericht op inkoop bij PNO Media op pensioendatum, waardoor in de opbouwfase langer kan worden belegd in zakelijke waarden. De kans op een hoger pensioen neemt daardoor toe.
Het aantal deelnemers groeide in 2018 naar 16.926.

PNO Media had eind juni 2019 een actuele dekkingsgraad van 97,9% en een beleidsdekkingsgraad van 103,5%.

Het volledige jaarverslag 2018 van PNO Media kunt u hier downloaden.

Theme picker

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.